×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

خوردگی

برینلینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
برینلینگ (brinelling) به معنی شکست در سطح ماده به دلیل افزایش تنش تماسی هرتز (Hertz contact stress) به بیش از حد ماده است.

خستگی خوردگی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خستگی خوردگی (corrosion fatigue) به معنی خستگی در محیط‌های خورنده است.

تمیزکاری لوله

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تمیزکاری لوله (tube cleaning) توضیح‌دهنده فعالیت یا وسیله‌ای است که برای تمیز‌کاری و نگهداری لوله‌های رسوب گرفته به کار می‌رود.

تخفیف رسوب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تخفیف رسوب (fouling mitigation) توضیح‌دهنده روش‌هایی برای حذف رسوبی است که باعث کاهش کارایی برج‌های خنک‌کن، مبدل‌های حرارتی، خطوط لوله و تجهیزات کنترلی می‌شوند.

رنگ ضد رسوب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رنگ ضد رسوب (anti-fouling paint) یا رنگ زیرین (bottom paint) نوعی پوشش خاص است که به کف کشتی یا قایق اعمال می‌شود و رشد ارگانیسم‌هایی که به بدنه متصل می‌شوند را کاهش می‌دهد.

رسوب‌گیری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رسوب‌گیری (fouling) به معنی جمع شدن مواد ناخواسته بر روی سطح جامدات و ایجاد مزاحمت در عملکرد می‌باشد.

مبدل زنگار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مبدل زنگار (rust converters) محلول‌ها یا چاشنی‌های شیمیایی هستند که می‌توانند به صورت مستقیم به سطح آهن یا آلیاژ آهنی اعمال شوند و اکسید‌ها (زنگار) را به موانع محافظ شیمیایی تبدیل نمایند.

گالوانیزه گرم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گالوانیزه گرم (hot-dip galvanization) نوعی گالوانیزه کردن است که در آن به وسیله عبور دادن فلز از یک وان مذاب روی در دمای حدود 460 درجه سانتی‌گراد، آهن، فولاد یا آلومینیوم با یک لایه روی پوشیده می‌شود.

گالوانیزه کردن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گالوانیزه کردن (galvanization/galvanisation) فرآیندی است که یک لایه محافظ روی بر روی آهن یا فولاد ایجاد می‌کند و به این ترتیب از زنگ‌زدگی جلوگیری می‌شود.

ضدزنگی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ضدزنگی (rustproofing) شرایطی است برای نگهداری یا محافظت به وسیله یک فرآیند یا عملیاتی که در آن زنگ‌زدگی اشیای ساخته شده از آهن یا فولاد کاهش می‌یابد.

الکتروگالوانیزه کردن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکتروگالوانیزه کردن (electrogalvanization) نوعی فرآیند گالوانیزاسیون است که در آن یک لایه روی به فولاد می‌چسبد و از آن در مقابل خوردگی محافظت می‌کند.

گرادیان ولتاژ جریان مستقیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
DCVG یا گرادیان ولتاژ جریان مستقیم (direct current voltage gradient) یک تکنیک بازرسی برای تاثیر حفاظت از خوردگی در سازه‌های فولادی مدفون می‌باشد.

بازدارنده خوردگی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بازدارنده خوردگی (corrosion inhibitor) نوعی ترکیب شیمیایی است که به یک مایع یا گاز اضافه می‌شود و نرخ خوردگی ماده مخصوصا فلز یا آلیاژ را کاهش می‌دهد.

رکتیفایر حفاظت کاتدیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رکتیفایر حفاظت کاتدیک (cathodic protection rectifier) تجهیزات برقی AC هستند که جریان مستقیم را برای سیستم‌های حفاظت کاتدی جریان اعمالی فراهم می‌کنند.

حفاظت کاتدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حفاظت کاتدی (cathodic protection) یا CP روشی است که برای کنترل خوردگی سطح فلز به وسیله کاتد کردن آن در یک سلول الکتروشیمیایی انجام می‌شود.

زاج‌کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
زاج‌کاری (bluing) نوعی فرآیند خنثی‌سازی است که در آن فولاد تا حدی به وسیله زنگار محافظت می‌شود.

آندیزه کردن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آندیزه کردن (anodizing/anodising) یک فرآیند خنثی‌سازی الکترولیتی (electrolytic passivation process) است که برای افزایش ضخامت لایه اکسید روی سطح قطعات فلزی انجام می‌شود.

حفاظت آندیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
حفاظت آندیک (anodic protection) یا AP روشی است برای کنترل خوردگی سطح فلزات به وسیله آند کردن آن در یک سلول الکتروشیمیایی و کنترل پتانسیل الکترود در محیطی که فلز خنثی می‌باشد.

خوردگی در اثر اصطکاک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی در اثر اصطکاک (tribocorrosion) نوعی فرآیند تجزیه مواد است که در اثر ترکیبی خوردگی و سایش (wear) انجام می‌شود.

تجزیه گرمای پلیمرها

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تجزیه گرمای پلیمرها (thermal degradation of polymers) به معنی خرابی مولکولی پلی‌مر در اثر حرارت بیش از حد می‌باشد.

ترک تنشی گوگردی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ترک تنشی گوگردی (sulfide stress cracking) یا SSC نوعی ترد شدن هیدروژنی (hydrogen embrittlement) است که نوعی مکانیزم ترک خوردن کاتدی (cathodic cracking mechanism) می‌باشد.

ترک خوردگی تنشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ترک خوردگی تنشی (stress corrosion cracking) یا SCC به معنی رشد ترک‌ها در محیط خورنده است.

تست نرخ آرام کرنش

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست نرخ آرام کرنش (slow strain rate testing) یا SSRT یا تست کشش با نرخ توسعه ثابت (constant extension rate tensile testing) یا CERT یک روش استاندارد تست موارد است.

لیچینگ انتخابی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لیچینگ انتخابی (selective leaching) یا جداسازی آلیاژ (dealloying) یا تفکیک فلزات (demetalification, parting) یا خوردگی انتخابی (selective corrosion) نوعی خوردگی است که در برخی از آلیاژ‌های محلول رخ می‌دهد و در آن در شرایط مناسب، یک جزء از آلیاژ به صورت ترجیحی از ماده لیچ می‌شود.

تست اسپری نمک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تست اسپری نمک (salt spray test) نوعی روش تست استاندارد است که برای چک کردن مقاومت نمونه‌های پوشش‌دار نسبت به خوردگی به کار می‌رود.

زنگار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
زنگار (rust) از اکسید‌های آن تشکیل شده است.

خوردگی پیتینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی پیتینگ (pitting corrosion) یا پیتینگ (pitting) نوعی خوردگی به شدت موضعی است که منجر به ایجاد سوراخ‌های ریز در فلز می‌شود.

نسبت پیلینگ بدورت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
نسبت پیلینگ بدورت (Pilling-Bedworth ratio) یا نسبت P-B یا P-B ratio در خوردگی فلزات به معنی نسبت حجمی سلول اولیه یک اکسید فلز به حجم سلول اولیه فلز مربوطه که از آن اکسید تولید شده است می‌باشد.

لکه شدن لبه پنل

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لکه شدن لبه پنل (panel edge staining) یک مشکل طبیعی است که در پنل‌ها و نماهای آلومینیوم آندی (anodized aluminium) و استنلس استیل (stainless steel) رخ می‌دهد.

ترک در اثر اوزون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ترک‌ها در الاستومرهای مختلفی می‌تواند در اثر اوزون تولید شود که به این فرآیند ترک در اثر اوزون (ozone cracking) می‌گویند.

خوردگی میکروبی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی میکروبی (microbial corrosion) یا خوردگی باکتریایی (bacterial corrosion) یا خوردگی بیو (bio-corrosion) یا خوردگی در اثر میکروبیولوژی (microbiologically influenced corrosion) یا خوردگی در اثر میکروب (microbially induced corrosion) یا MIC نوعی خوردگی است که به وسیله میکروارگانیسم‌ها ایجاد یا تشدید می‌شود.

صیقل‌کاری پلاستیسیته پایین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
صیقل‌کاری پلاستیسیته پایین (low plasticity burnishing) یا LPB روشی است برای بهبود فلز که به وسیله کمی کار سرد بر روی سطح تنش‌های پس‌ماند (residual stresses) فشاری پایداری به وجود می‌آورد و تلرانس آسیب و طول عمر خستگی فلز را افزایش می‌دهد.

اکسایش داخلی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکسایش داخلی (internal oxidation) به معنی خوردگی فلزات در فرآیند تشکیل محصولات خوردگی همانند اکسید فلز درون حجم فلز می‌باشد.

خوردگی بین گرانولی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی بین گرانولی (intergranular corrosion) یا IGC یا حمله بین گرانولی (intergranular attack) یا IGA نوعی خوردگی است که در آن مرز کریستالیت‌های () مواد بیش‌تر از داخل آن‌ها در معرض خوردگی قرار می‌گیرد.

ترد شدگی با هیدروژن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ترد شدگی با هیدروژن (hydrogen embrittlement) فرآیندی است که به وسیله آن فلزات مختلفی که مهم‌ترین آن‌ها فولاد با استحکام بالا است، در اثر تماس با هیدروژن‌ ترد و شکسته می‌شود.

آسیب هیدروژن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آسیب هیدروژن (hydrogen damage) یک نام عمومی است که به تعداد زیادی از فرآیندهای تجزیه فلزات در اثر تماس با هیدروژن گفته می‌شود.

خوردگی در دمای بال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی در دمای بالا (high temperature corrosion) نوعی مکانیزم خوردگی است که در توربین‌های گاز، موتورهای دیزل و دیگر ماشین‌آلات دارای تماس با گاز داغ دارای آلاینده‌های مشخصی ایجاد می‌شود.

خوردگی گالوانیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی گالوانیک (galvanic corrosion) یک فرآیند الکتروشیمیایی است که در آن زمانی که دو فلز در تماس الکتریکی با هم و غوطه‌ور در الکترولیت هستند، یک فلز به صورت ترجیحی نسبت به فلز دیگر خورده می‌شود.

خوردگی در جریان سیال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی در جریان سیال (flow-accelerated corrosion) یا FAC یا خوردگی با کمک جریان (flow-assisted corrosion) نوعی مکانیزم خوردگی است که در آن لایه محافظ اکسید روی سطح فلز در آب با جریان سریع حل می‌شود.

خوردگی فرسایشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی فرسایشی (erosion corrosion) به معنی تجزیه سطح مواد در اثر کار مکانیکی است که اغلب در تماس با مایعات، سایش به وسیله ماده دوغابی، ذرات معلق در جریان‌های سریع مایع یا گاز، حباب‌ها یا قطرات، کاویتاسیون و مانند آن رخ می‌دهد.

شکست در اثر تنش محیطی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شکست در اثر تنش محیطی (environmental stress fracture) یا شکست به کمک محیط (environment assisted fracture) نام عمومی است که برای شکست زودرس تحت تاثیر تنش کششی و محیط‌های زیان‌بار موادی مانند فلزات، آلیاژ‌ها، کامپوزیت‌ها، پلاستیک‌ها و سرامیک‌ها به کار می‌رود.

ترد شدن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ترد شدن (embrittlement) به معنی از دست دادن چکش‌خواری ماده است که باعث ترد شدن آن می‌شود. مواد مختلف دارای مکانیزم‌های مختلفی برای ترد شدن می‌باشند.

خوردگی چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی (corrosion) به معنی زوال تدریجی مواد و معمولا فلزات می‌باشد که در اثر واکنش‌های شیمیایی با محیط انجام می‌شود. این کار به معنی اکسیداسیون الکتروشیمیایی (electrochemical oxidation) فلزات در واکنش با ماده اکساینده‌ای (oxidant) مانند اکسیژن می‌باشد.

خوردگی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خوردگی (corrosion) به معنی تخریب تدریجی مواد و به ویژه فلزات است که در اثر واکنش‌های شیمیایی با محیط انجام می‌شود.
logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با مواد اولیه