×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

کامپوزیت‌ها

شیشه اپوکسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شیشه اپوکسی=epoxy glazing

کامپوزیت‌های سه بعدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کامپوزیت‌های سه بعدی=3D composites

فیبرگذاری پیشرفته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فیبرگذاری پیشرفته=advanced fiber placement

سنگدانه کامپوزیتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنگدانه کامپوزیتی=composite aggregate

ساندویچ فوم آلومینیوم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ساندویچ فوم آلومینیوم=aluminium foam sandwich

بیوکامپوزیت

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
بیوکامپوزیت=biocomposite

سرمت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سرمت=cermet

مواد تقویت‌شده با پارچه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مواد تقویت‌شده با پارچه=textile-reinforced materials

فایبرگلاس

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
فایبرگلاس=fiberglass

فوم مصنوعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فوم مصنوعی=syntactic foam

تئوری ساندویچ

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
تئوری ساندویچ=sandwich theory

سیستم ساندویچ پلیت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سیستم ساندویچ پلیت=sandwich plate system

رویالکس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رویالکس=royalex

لاستیک تقویت‌شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لاستیک تقویت‌شده=reinforced rubber

پلاستیک تقویت‌شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پلاستیک تقویت‌شده=reinforced plastic

کربن-کربن تقویت‌شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کربن-کربن تقویت‌شده=reinforced carbon–carbon

پرودما

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پرودما=prodema

میرکاتا

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
میرکاتا=mircata

پانل لمینت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پانل لمینت=laminate panel

ماده هایبریدی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ماده هایبریدی=hybrid material

کامپوزیت فورج‌شده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کامپوزیت فورج‌شده=forged composite

ژل‌کوت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ژل‌کوت=gelcoat

شبکه فایبرگلاس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شبکه فایبرگلاس=fiberglass mesh

خارج شدن فیبر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خارج شدن فیبر=fiber pull-out

سنگ مصنوعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنگ مصنوعی=engineered stone

دوروپلاست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دوروپلاست=duroplast

جدا شدن لایه‌ها

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
جدا شدن لایه‌ها=delamination

لمینت‌های کامپوزیتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لمینت‌های کامپوزیتی=composite laminates

ساختار کندویی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ساختار کندویی=honeycomb structure

فیبر شیشه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فیبر شیشه=Glass fiber

فیبر اولفین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فیبر اولفین=Olefin fiber

میکروفیبر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
میکروفیبر=Microfiber

فیبر کربنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فیبر کربنی=Carbon fiber

فیبر فلزی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فیبر فلزی=Metallic fiber

کامپوزیت چوب-پلاستیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کامپوزیت چوب-پلاستیک=Wood-plastic composite

فیلر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فیلر (fillers) ذراتی هستند که به موادی مانند پلاستیک‌ها،‌ مواد کامپوزیتی و بتون افزوده می‌‌شوند تا مصرف مواد چسبنده که گران‌تر هستند را کم کنند و برخی از خواص مخلوط ماده را بهبود بخشند.

مواد اپوکسی کامپوزیتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مواد اپوکسی کامپوزیتی (composite epoxy materials) یا CEM گروهی از مواد کامپوزیتی هستند که معمولا به وسیله سطوح ساخته شده پشم سنگ و هسته غیر پشمی شیشه در ترکیب با رزین اپوکسی ساخته می‌شوند.

اف آر پی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اف آر پی (FRP) را می‌توان برای تقویت تیرها (beams)، ستون‌ها (columns) و تخته‌ها (slabs) به کار برد. می‌توان مقاومت این سازه‌ها را حتی پس از آسیب حدی ناشی از شرایط بارگذاری تقویت کرد.

کامپوزیت چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
مواد کامپوزیت (composite materials) که اغلب به آن‌ها کامپوزیت (composite) و یا مواد ترکیبی (composition materials) نیز گفته می‌شود، مواد مهندسی و یا طبیعی هستند که از دو یا چند ماده‌ای تشکیل شده‌اند که دارای خواص فیزیکی و یا شیمیایی بسیار متفاوتی هستند و در ساختار نهایی از هم جدا و قابل تشخیص هستند.
logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با مواد اولیه