×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

ریخته‌گری

ریخته‌گری در خلاء

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ریخته‌گری در خلاء=Vacuum casting

ریخته‌گری نواری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ریخته‌گری نواری=Tape casting

ریخته‌گری اسپینی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ریخته‌گری اسپینی=Spin casting

ایراد دخولی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ایراد دخولی=entrainment defect

انجماد جهت‌دار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
انجماد جهت‌دار=Directional solidification

عیوب ریخته‌گری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
عیوب ریخته‌گری=casting defect

ریخته‌گری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ریخته‌گری=casting

ریخته‌گری با قالب گچی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ریخته‌گری با قالب گچی=Plaster mold casting

تخلخل گاز هیدروژن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تخلخل گاز هیدروژن=Hydrogen gas porosity

ریخته‌گری انجمادی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ریخته‌گری انجمادی=Freeze casting

قالب گیری تراکمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

قالب‌گیری فشاری (compression molding) یک روش قالب‌گیری است که در آن ابتدا ماده اولیه پیش‌گرم می‌شود و در حفره باز و گرم قالب قرار می‌گیرد. قالب توسط یک سرپوش یا پلاگ (plug) بسته می‌شود سرپوش با فشار ماده را وارد قالب کرده تماس آن را با تمام سطح قالب برقرار می‌کند. حرارت و فشار آن‌قدر ادامه می‌یابد تا قالب‌گیری کامل گردد.

ریخته‌گری با اسپری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

شکل دهی با اسپری (spray forming) که به آن ریخته‌گری اسپری (spray casting) یا رسوب‌گذاری اسپری (spray deposition) یا تراکم در محل (in-situ compaction) نیز می‌گویند یک روش ریخته‌گری فلزات است که در آن قطرات فلز را بر روی لایه زیرین اسپری می‌کنند.

ریخته‌گری پوسته‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری پوسته‌ای (shell molding) یا ریخته‌گری با قالب پوسته‌ای (shell-mold casting) یک فرآیند ریخته‌گری با قالب مصرفی (expendable mold casting) است که از شن با پوشش رزین (resin covered sand) برای شکل دادن به قالب استفاده می‌کند.

ریخته‌گری شنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری شنی (sand casting) یا ریخته‌گری با قالب شنی (sand molded casting) یک فرآیند ریخته‌گری فلزات (metal casting) است که در آن از شن به عنوان ماده قالب استفاده می‌شود.

ریخته‌گری رزین

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری رزین (resin casting) یک فرآیند ریخته‌گری پلاستیک (plastic casting) است که در آن قالب (mold) به وسیله یک رزین صنعتی پر می‌شود.

ریخته‌گری قالب دایمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری قالب دایم (permanent mold casing) یک فرآیند ریخته‌گری فلزات است که از قالب‌های (molds) چند بار مصرف استفاده می‌کند که معمولا از فلز ساخته می‌شوند.

ریخته‌گری دقیق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری دقیق (investment casting) یا ریخته‌گری واکس فدا شونده (lost-wax casting) است که در آن الگو (pattern) از موم زنبور تشکیل شده است.

ریخته‌گری فوم فدا شونده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری با فوم فدا شونده (lost-foam casting) یا LFC نوعی فرآیند ریخته‌گری الگوی تبخیری evaporative-pattern casting) است که مشابه با ریخته‌گری واکس فدا شونده (investment casting) است به جز آن که در آن برای الگو به جای واکس (wax) از فوم (foam) استفاده می‌شود.

ریخته‌گری تمام قالب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری تمام قالب (full-mold casting) یک فرآیند ریخته‌گری الگوی تبخیری (evaporative-pattern casting) است که ترکیبی از ریخته‌گری شنی (sand casting) و ریخته‌گری فوم فدا شونده (lost-foam casting) می‌باشد.

ریخته‌گری الگوی تبخیری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری الگوی تبخیری (evaporative pattern casting) نوعی فرآیند ریخته‌گری است که در آن الگو (pattern) از ماده‌ای تشکیل شده است که زمانی که فلز مذاب با آن تماس پیدا می‌کند تبخیر می‌شود.

ریخته‌گری در فشار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری در فشار (die casting) یک فرآیند ریخته‌گری فلزات است که خاصیت آن وارد کردن فشار بالا به فلز مذاب برای وارد کردن آن به حفره قالب می‌باشد.

ریخته‌گری پیوسته

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری پیوسته (continuous casting) که به آن ریخته‌گری رشته‌ای (strand casting) نیز می‌گویند فرآیندی است که در آن فلز مذاب در یک شمشال (billet)، شمشه (bloom) یا تختال (slab) نیمه‌تمام منجمد می‌شود تا پس از آن در فرزهای دوار پرداخت آن انجام شود.

ریخته‌گری گریز از مرکز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

ریخته‌گری گریز از مرکز (centrifugal casting/rotocasting) یک تکنیک ریخته‌گری است که معمولا از آن برای ریخته‌گری استوانه‌های دیوار نازک استفاده می‌شود.

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با ساخت و تولید