ماشین‌کاری

خزینه‌کاری

رای دهی:  / 2

Countersink.gif

کاربرد معمول خزینه‌کاری ایجاد امکان ورود یک پیچ سر تخت (countersunk bolt or screw) در زمان قرار گرفتن بر روی سوراخ و نشستن سطح آن به صورت هم‌سطح و یا زیر سطح مواد اطراف است. خزینه استوانه‌ای یک سوراخ ته صاف ایجاد می‌کند که می‌تواند با یک سر پیچ هشت وجهی به کار رود. خزینه‌کاری همچنین ممکن است برای حذف لبه‌های باقی‌مانده در اثر عملیات دریل کاری (drilling) و یا قلاویزکاری (tapping ) به کار می‌رود و در نتیجه باعث بهبود پرداخت‌کاری محصول و از بین بردن لبه‌های خطرناک تیز می‌شود.

ادامه مطلب: خزینه‌کاری