×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

شکل‌دهی

کشش تیوب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کشش تیوب=tube drawing

ماشین پرس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ماشین پرس=machine press

خم‌کاری لوله

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
خم‌کاری لوله=tube bending

پرس هیدرولیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پرس هیدرولیکی=hydraulic press

قالب

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
قالب=die

فر زنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فر زنی (curling) یک فرآیند شکل‌دهی فلزات (sheet metal forming) است که لبه‌ها را در یک حلقه تو خالی شکل می‌دهد.

الکتروفورمینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
الکتروفورمینگ=Electroforming

کشش عمیق

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کشش عمیق=Deep drawing

بلنکینگ و پیرسینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
بلنکینگ و پیرسینگ=Blanking and piercing

فورجینگ القایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فورجینگ القایی=Induction forging

هیدروفورمینگ

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
هیدروفورمینگ=Hydroforming

شکل‌دهی فلز داغ با گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شکل‌دهی فلز داغ با گاز=Hot metal gas forming

همینگ و سیمینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
همینگ و سیمینگ=Hemming and seaming

هدینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
هدینگ=Heading

فرآیند شکل‌دهی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فرآیند شکل‌دهی=Forming process

شکل‌دهی انفجاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شکل‌دهی انفجاری=Explosive forming

پانچینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پانچینگ=Punching

ریدینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
ریدینگ=Reeding

پلانیشینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پلانیشینگ=Planishing

اسپینینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اسپینینگ=Metal spinning

استامپینگ پیش‌رونده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استامپینگ پیش‌رونده=Progressive stamping

آج‌زنی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
آج‌زنی=Knurling

قالب پنکیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
قالب پنکیکی=pancake die

شکل‌دهی با ضربه مایع

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شکل‌دهی با ضربه مایع=Liquid Impact Forming

استامپینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استامپینگ=Stamping

استیکینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
استیکینگ=Staking

سینکینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سینکینگ=Sinking

تغییرشکل پلاستیک شدید

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
تغییرشکل پلاستیک شدید=Severe plastic deformation

شکل‌دهی برشی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شکل‌دهی برشی=Shear forming

شکل‌دهی پد لاستیکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شکل‌دهی پد لاستیکی=Rubber pad forming

پیرسینگ دوار

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پیرسینگ دوار=Rotary piercing

صیقل‌کاری غلتکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
صیقل‌کاری غلتکی=Roller burnishing

رول فرمینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
رول فرمینگ=Roll forming

کشش سیم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کشش سیم=Wire drawing

سویجینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سویجینگ=Swaging

شکل‌دهی سوپرپلاستیک

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
شکل‌دهی سوپرپلاستیک=Superplastic forming

پوشش پودری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پوشش پودری=Powder coating

اتوفرتاج

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Stress-Contour2.jpgاتوفرتاج (autofrettage) یک تکنیک ساخت فلز است که در آن مخزن تحت فشار (pressure vessel) تحت فشار بسیار شدیدی قرار می‌گیرد که باعث تغییر شکل قسمت‌های داخلی و تسلیم آن‌ها و ایجاد تنش پس‌ماند (residual stress) فشاری می‌شود.

ادامه مطلب: اتوفرتاج

اکستروژن زاویه‌ای کانال ثابت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
اکستروژن زاویه‌ای کانال ثابت (equal channel angular extrusion) یا ECAE یک فرآیند اکستروژن است که می‌تواند ریز ساختار (microstructure) فلز و آلیاژها را پالایش کند و در نتیجه مقاومت آن را افزایش دهد.

پرس گرم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
پرس گرم (hot pressing) یک فرآیند متالورژی پودر (powder matellurgy) با فشار بالا و کرنش کم است که در آن با دمای بالایی که باعث زینترینگ (sintering) یا خزش (creep) شود، پودر یا پودر فشرده را شکل‌دهی می‌کنند.

قالب‌گیری تزریق فلز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
قالب‌گیری تزریق فلز (metal injection molding) یا MIM یک فرآیند فلز‌کاری است که در آن فلزاتی که به صورت ریز پودر شده‌اند با یک مقدار مشخص از ماده پرکننده مخلوط می‌شوند و ماده اولیه قابل استفاده در تجهیزات فرآیند پلاستیک را فراهم می‌کنند.

خم کاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

خم‌کاری (bending) یک فرآیند تولید است که مواد چکش‌خوار (ductile) را در راستای یک محور مستقیم به شکل V، U و یا قوطی در می‌آورد.

شکل‌دهی کششی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

شکل‌دهی کششی (stretch forming) یک فرآیند شکل‌دهی فلزات است که در آن یک قطعه از ورقه فلزی کشیده و هم‌زمان بر روی یک قالب (die) خم می‌شود تا این که قطعات به شکل مورد نظر تولید شوند.

حکاکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

امباسینگ یا آج‌زنی ورق فلزی (sheet metal embossing) فرآیندی است که در آن طرح‌های برجسته و یا فرو‌رفته در ورق فلزی ایجاد می‌شود. این فرآیند به وسیله قالب‌های غلتکی (roller dies) نر و ماده منطبق بر هم و یا پرس کردن ورق و یا نوار فلز بین دو غلتک با طرح دلخواه انجام می‌شود.

اکستروژن ضربه‌ای

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اکستروژن ضربه‌ای (impact extrusion) فرآیندی است که در آن محصولات نهایی از یک تخته فلز تولید می‌شوند. فلز به وسیله یک پانچ (punch) با سرعت بالا و نیروی بسیار زیاد به قالب (die/mold) برخورد می‌کند.

نورد ضربدری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

نورد ضربدری (cross rolling) فرآیندی است که در آن ورق‌های فلز را با عبور دادن از میان غلتک‌هایی که بر یک‌دیگر عمود هستند صاف می‌کنند.

نورد برودتی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

نورد تبریدی (cryogenic rolling/cryorolling) یک روش تولید مواد حجیم نانو‌ساختار (nanostructure) از یک ماده در دمای تبرید می‌باشد.

نورد گرم

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

نورد گرم (hot rolling) نوردی است که در دمای بالاتر از دمای کریستاله (recrystallization) شدن فلز رخ می‌دهد.

نورد سرد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

نورد سرد (cold rolling) برای فلز با دمای زیر دمای کریستاله شدن (recrystallization) رخ می‌دهد (معمولا دمای اتاق) که از طریق افزایش سختی، مقاومت فلز را تا 20 درصد افزایش می‌دهد.

نورد

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

در صنعت فلزکاری، نورد (rolling) فرآیندی است که در آن قطعه فلز در میان دو غلتک فشرده می‌شود.

فورج پرتابی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

آهنگری یا فورج پرتابی (drop forging) یک فرآیند آهنگری است که در آن یک چکش بالا می‌رود و سپس بر روی قطعه کار پرتاب می‌شود تا شکل آن مطابق با قالب تغییر کند.

فورج

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

فورج یا آهنگری (forging) یک فرآیند تولید است که در آن با استفاده از یک نیروی فشاری موضعی به فلزات شکل داده می‌شود.

مهره زنی لوله

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

مهره‌زنی لوله (tube beading) یک فرآیند شکل‌دهی فلزات (metal forming) است که در انتهای لوله یک مهره شکل می‌دهد.

شکل‌دهی گرمایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

شکل‌دهی گرمایی(thermoforming) یک فرآیند تولید است که در آن یک ورق پلاستیک را گرم می‌کنند تا به دمای نرم شدن برسد. پس از آن در یک قالب به شکل خاصی در می‌آید و قسمت‌های اضافی آن بریده می‌شود تا به محصول نهایی برسیم.

اکستروژن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

اکستروژن (extrusion) فرآیندی است که در آن اجسامی با سطح مقطع ثابت تولید می‌شوند. مواد از میان یک ماتریس (die) دارای سطح مقطع مورد نظر فشرده یا کشیده می‌شوند.

زینترینگ

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

زینترینگ (sintering) روشی است که از آن برای ایجاد اجسام از پودر استفاده می‌شود. اساس این روش بر نفوذ اتمی (atomic diffusion) است.

متالورژی پودر

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

متالورژی پودر (powder metallurgy) فرآیندی است که در آن مواد پودر شده با هم مخلوط و به شکل مورد نظر به هم فشرده می‌شوند و سپس به مواد فشرده شده حرارت داده می‌شود تا مواد به هم بچسبند.

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با ساخت و تولید