سازمان

مدیریت تغییر چیست

رای دهی:  / 13

Change-Management2.jpgمدیریت تغییر (Change Management) یا CM به هرگونه رویکردی برای انتقال افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها اشاره دارد که برای جهت دهی دوباره به تخصیص منابع، فرآیندهای تجاری، تخصیص بودجه و یا حالت‌های دیگر عملیاتی در نظر گرفته شده است که به طور قابل توجهی شکل یک شرکت یا سازمان را بازآرایی می‌کند.

ادامه مطلب: مدیریت تغییر چیست

پیاده‌سازی

رای دهی:  / 0

پیاده‌سازی (implementation) یک سیستم جدید زمانی رخ می‌دهد که سیستم قدیمی با سیستم جدید جایگزین می‌شود.

ادامه مطلب: پیاده‌سازی