سازمان

پیاده‌سازی

رای دهی:  / 0

پیاده‌سازی (implementation) یک سیستم جدید زمانی رخ می‌دهد که سیستم قدیمی با سیستم جدید جایگزین می‌شود.

ادامه مطلب: پیاده‌سازی