پیش‌بینی و تصمیم

پیش‌بینی چیست

رای دهی:  / 21

forecasting1.png

هر روزه مدیران مجبورند بدون آگاهی قطعی از اتفاقات آتی تصمیم‌گیری نمایند. نیازمندی انبار بدون داشتن قطعیت از اوضاع آینده سفارش داده می‌شود، تجهیزات بدون آگاهی از روند تقاضا خریداری می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌ها بدون آگاهی از وضعیت سوددهی آتی آن‌ها انجام می‌پذیرد. مدیران همیشه بر آن بوده‌اند که تخمین بهتری از آینده داشته باشند. تخمین صحیح و درست، هدف اصلی پیش‌بینی می‌باشد.

ادامه مطلب: پیش‌بینی چیست

روش‌های پیش‌بینی

رای دهی:  / 6

economical-forecast2.jpg

پیش‌بینی در سازمان‌ها می‌تواند به یکی از سه صورت پیش‌بینی اقتصادی (economical forecast)، پیش‌بینی تکنولوژی (technology forecast) و پیش‌بینی تقاضا (demand forecast) باشد.

ادامه مطلب: روش‌های پیش‌بینی

روش‌های پیش‌بینی کمی

رای دهی:  / 35

economical-forecast.jpg

روش‌های مختلف پیش‌بینی تقاضا به صورت پیش‌بینی کیفی و پیش‌بینی کمی است.

پیش‌بینی کمی (quantitative forecasting) با استفاده از روش‌های ریاضی و داده‌های جمع‌آوری شده و یا متغیرهای علت و معلولی، تقاضا را پیش‌بینی می‌نماید. پیش‌بینی کیفی با استفاده از مشاهدات، ادراکات، تجربیات تصمیم‌گیرندگان و سیستم ارزشی انجام می‌شود.

ادامه مطلب: روش‌های پیش‌بینی کمی

روش‌های پیش‌بینی کیفی

رای دهی:  / 13

qualitative-forecast.jpg

روش‌های مهم کیفی پیش‌بینی تقاضا به صورت نظر هیات مرکب از مسئولان اجرایی، روش جمع‌آوری نظر مدیران فروش، روش دلفی و روش بررسی بازار مصرف‌کنندگان است.

ادامه مطلب: روش‌های پیش‌بینی کیفی

برنامه‌ریزی فرض محور

رای دهی:  / 2

برنامه‌ریزی فرض محور (assumption-based planning) در مدیریت پروژه یک روش بعد از برنامه‌ریزی (post-planning method) است که به شرکت‌ها برای برخورد با عدم اطمینان کمک می‌کند و برای شناسایی مهم‌ترین فرضیات در پلان کسب و کار (business plans) یک شرکت، امتحان این فرضیات و تجمیع خروجی‌های غیر قابل انتظار به کار می‌رود.

ادامه مطلب: برنامه‌ریزی فرض محور