ابزار دقیق

کنترلر PID

رای دهی:  / 12

PID-Controller.jpgکنترلر تناسبی-انتگرالی-مشتقی (proportional–integral–derivative controller) یا کنترلر PID یک مکانیزم بازخوردی (feedback mechanism) حلقه کنترل (control loop) است که معمولا در سیستم‌های کنترل صنعتی استفاده می‌شود.

ادامه مطلب: کنترلر PID