×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

اندازه‌گیری جریان سیال

فلومتر چیست

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Flowmeter-Animation.gifاندازه‌گیری جریان (flow measurement) به معنی مقدار دهی به میزان حرکت یک توده سیال می‌باشد. جریان را می‌توان از راه‌های مختلفی اندازه‌گیری کرد. فلومترهای جابه‌جایی مثبت حجم ثابتی از سیال را جمع و سپس تعداد دفعاتی که حجم اندازه‌گیری جریان پر شده است را می‌شمارند. دیگر روش‌های اندازه‌گیری جریان را به صورت غیر مستقیم به وسیله نیروهای تولید شده توسط جریان پس از غلبه بر یک مانع، محاسبه می‌کنند. جریان ممکن است توسط اندازه‌گیری سرعت سیال در یک مساحت مشخص اندازه‌گیری شود.

ادامه مطلب: فلومتر چیست

فلومتر نازلی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

Nozzle-Flowmeter2.jpgفلومتر نازلی (nozzle flowmeter) شامل یک نازل با ورودی هموار و خروجی است که در داخل لوله قرار داده می‌شود تا ناحیه جریان را تغییر دهد و افت فشاری به وجود آورد که در محاسبه سرعت به کار می‌رود.

ادامه مطلب: فلومتر نازلی

کنتور جریان جرمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کنتور جریان جرمی=mass flow meter

سنسور جریان جرمی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سنسور جریان جرمی=Mass flow sensor

المان جریانی اولیه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
المان جریانی اولیه=Primary flow element

کنتور گاز

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
کنتور گاز=gas meter

فلومتر لیزری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی سنج یا فلومتر لیزری (laser flow meter) از یک پرتو لیزر که بر روی سیال در حال حرکت تابیده می‌شود استفاده می‌کند که در اثر آن ذره سیال دچار حرکت نامنظم با طول موجی می‌شود که متناسب با سرعت سیال است.

فلومتر کوریولیس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی سنج یا فلومتر کوریولیس (Coriolis flow meter) از اثر کوریولیس که باعث یک لرزش جانبی در لوله و تغییر شکل آن می‌شود برای سنجش مستقیم دبی جرمی سیال استفاده می‌کند.

فلومتر مغناطیسی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر مغناطیسی (magnetic flow meter) که به آن ماگ متر (mag meter) یا الکتروماگ متر (electromag meter) نیز می‌گویند از یک میدان مغناطیسی که بر روی لوله اندازه‌گیری (metering tube) اعمال می‌شود استفاده می‌کند که باعث ایجاد یک اختلاف پتانسیل متناسب با سرعت سیال عمود بر خطوط شار مغناطیسی می‌شود.

فلومتر گردابی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در فلومتر یا دبی‌سنج گردابی (vortex flow meter) یک قطعه بزرگ (bluff body) را در مسیر حرکت سیال قرار می‌دهند. زمانی که سیال از کنار این قطعه می‌گذرد، در پشت قطعه گرداب (vortex) پدید می‌آید. گردابه‌ها در پشت قطعه به صورت یک در میان در هر طرف حرکت می‌کنند. فرکانس تغییر سمت این گردابه‌ها متناسب است با دبی سیال.

فلومتر گرمایی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر جرمی گرمایی (thermal mass flow meter) برای اندازه‌گیری اختلاف انتقال حرارت بین سیال ساکن و جاری از ترکیبی از المان‌های حرارتی و سنسور‌های دمایی استفاده می‌کند.

فلومتر اولتراسونیک

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
فلومتر اولتراسونیک (ultrasonic flow meter) سرعت سنجی به روش اکوستیک داپلر (acoustic Doppler velocimetry) یا ADV برای ثبت بردار سرعت لحظه‌ای در یک نقطه با فرکانس نسبتا بالا طراحی شده است. اندازه‌گیری سنجش سرعت ذرات بر اساس اثر انتقال داپلر (Doppler shift effect) انجام می‌شود. روش اکوستیک داپلر برای کانال‌های باز (open channels) انجام می‌گردد.

تست ماده رنگی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در کانال‌های باز (open channels) مقدار مشخصی از یک ماده رنگی (dye) و یا نمک در واحد زمان به جریان سیال اضافه می‌شود. پس از اختلاط کامل غلظت محاسبه می‌شود. میزان رقیق بودن با دبی سیال برابر است.

سطح مقطع آب در کانال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در کانال‌های باز (open channels) مساحت سطح مقطع جریان به وسیله اندازه‌گیری عمق و سرعت میانگین جریان (روش‌های داپلر و پره‌ای معمول هستند) به صورت مستقیم محاسبه می‌شود.

سطح مایع در کانال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
در کانال‌های باز (open channels) در یک نقطه معین سطح آب بر روی یک سازه آبی مانند آب‌بند (weir) یا مجرا (flume) اندازه می‌گیرند و از روی آن دبی را محاسبه می‌کنند.

فلومتر نوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر نوری یا اپتیکی (optical flow meter) از نور برای تعیین دبی سیال استفاده می‌کنند.

گیرنده فشار چند سوراخه

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
گیرنده فشار چند سوراخه (multi-hole pressure probe) که به آن‌ها گیرنده‌های ضربه‌ای (impact probes) نیز می‌گویند توسعه دهنده تئوری لوله پیتوت به بیش از یک بعد می‌باشد.

لوله پیتوت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لوله پیتوت (Pitot tube) یک وسیله اندازه‌گیری فشار است که برای اندازه گیری سرعت جریان سیال به کمک اندازه‌گیری فشار رکود (stagnation pressure) می‌باشد.

لوله دال

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
لوله دال (Dall tube) یک نوع کوتاه شده از فلومتر ونتوری (Venturi meter) است که افت فشار آن از صفحه اوریفیس (orifice plate) کم‌تر است.

فلومتر اوریفیس

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
صفحه اوریفیس (orifice plate) صفحه‌ای است که درون آن سوراخی قرار دارد و در جریان سیال قرار می‌گیرد که با محدود کردن حرکت سیال و سنجش اختلاف فشار دو طرف آن میزان دبی سیال را محاسبه می‌کند.

فلومتر ونتوری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر ونتوری (Venturi meter) مسیر حرکت جریان را به نحوی محدود می‌کند و سنسورهای فشاری، اختلاف فشار قبل و داخل ونتوری را محاسبه می‌کنند.

فلومترهای فشاری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر یا دبی‌سنج‌های فشاری (pressure-based meters) بر اساس قانون برنولی (Bernoulli's principle) کار می‌کنند که ممکن است به وسیله اندازه‌گیری اختلاف فشار بین دو طرف یک مانع باشد و یا با اندازه‌گیری فشار استاتیک و فشار رکود (stagnation pressure) برای اندازه‌گیری فشار دینامیک باشد.

فلومتر چرخ پلتون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر توربینی چرخ پلتون (Pelton wheel meter) که می‌توان به آن توربین شعاعی نیز گفت (radial turbine) عمل چرخ پلتون را که در جریان مایع می‌چرخد را به دبی قابل خواندن ترجمه می‌کند.

فلومتر چند جت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر چند جت یا مولتی‌جت (multiple jet meter/multijet meter) یک دبی‌سنج از نوع سرعتی می‌باشد که دارای پره‌ای (impeller) است که بر روی یک شافت عمودی به صورت افقی می‌چرخد.

فلومتر چرخ پره

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
دبی‌سنج یا فلومتر چرخ پره (paddle wheel meter) شبیه به فلومتر تک جت می‌باشد با این تفاوت که در این حالت پره (impeller) در مقایسه با سایز لوله کوچک است و تنها جریان بخشی از سیال را اندازه‌گیری می‌کند.

فلومتر تک جت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

دبی‌سنج یا فلومتر تک جت (single jet meter) از یک پروانه (impeller) ساده با پره‌های شعاعی تشکیل شده است که بر روی یک جت قرار می‌گیرد.

فلومتر ولتمن

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر با دبی‌سنج ولتمن (Woltmann meter) از یک روتور با پره‌های حلزونی تشکیل شده است که همانند یک فن کانالی (ducted fan) به صورت محوری وارد جریان می‌شود و می‌توان آن را به عنوان نوعی فلومتر توربینی (turbine flow meter) در نظر گرفت.

فلومتر توربینی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر یا دبی‌سنج توربینی (turbine flow meter) که بهتر است آن را یک توربین محوری (axial turbine) بنامیم، عمل توربین که درون جریان مایع می‌چرخد را به نرخ جریان قابل درک توسط کاربر ترجمه می‌کند.

فلومتر دیسک رقاصکی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

فلومتر دیسک رقاصکی (nutating disk meter) اغلب برای اندازه‌گیری آب مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فلومتر دنده ای بیضوی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومتر دنده‌ای بیضوی (oval gear meter) یک فلومتر جابه‌جایی مثبت (positive displacement meter) است که از دو یا چند چرخ‌دنده کشیده تشکیل شده است که به صورت عمود بر یک‌دیگر می‌چرخند و یک شکل T مانند تشکیل می‌دهند.

فلومترهای جابه‌جایی مثبت

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
فلومترهای جابه‌جایی مثبت (positive displacement meters) نوعی از دبی سنج‌ها هستند که در آن برای سنجش دبی، سیال اجزای مکانیکی درون دستگاه را جابه‌جا می‌کند.

فلومتر پیستونی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

از آن‌جایی که فلومترهای پیستونی (piston flow meters) در کنتورهای آب خانگی نیز به کار می‌روند، این فلومترها به فلومتر پیستون دوار (rotary piston flow meter) یا فلومتر نیمه جابه‌جایی مثبت (semi-positive displacement meter) نیز معروف هستند.

ادامه مطلب: فلومتر پیستونی

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با کنترل و ابزار دقیق