اندازه گیری جریان سیال

فلومتر چیست

رای دهی:  / 4

Flowmeter-Animation.gifاندازه‌گیری جریان (flow measurement) به معنی مقدار دهی به میزان حرکت یک توده سیال می‌باشد. جریان را می‌توان از راه‌های مختلفی اندازه‌گیری کرد. فلومترهای جابه‌جایی مثبت حجم ثابتی از سیال را جمع و سپس تعداد دفعاتی که حجم اندازه‌گیری جریان پر شده است را می‌شمارند. دیگر روش‌های اندازه‌گیری جریان را به صورت غیر مستقیم به وسیله نیروهای تولید شده توسط جریان پس از غلبه بر یک مانع، محاسبه می‌کنند. جریان ممکن است توسط اندازه‌گیری سرعت سیال در یک مساحت مشخص اندازه‌گیری شود.

ادامه مطلب: فلومتر چیست