برج تقطیر

برج تقطیر چیست

رای دهی:  / 193

Fractionating-Column.jpg

برج تقطیر یا برج جداسازی (fractioning column/fractionation column/distillation column) یکی از اجزای اصلی در تقطیر (distillation) مخلوط‌های مایع است به صورتی که مخلوط را بر حسب میزان فراریت (volatilities) به اجزای تشکیل دهنده خود تفکیک می‌کند. اندازه برج‌های تقطیر از مقیاس کوچک در آزمایشگاه تا برج‌های عظیم صنعتی متغیر است.

ادامه مطلب: برج تقطیر چیست

تقطیر چیست

رای دهی:  / 31

Distillation.jpg

تقطیر (distillation) فرآیندی است که برای جداسازی (separation) مخلوط‌ها (mixtures) بر اساس تفاوت در فراریت (volatility) اجزا، در یک مخلوط مایع در حال جوشش انجام می‌شود. تقطیر یک واحد فرآیندی و یا یک فرآیند جداسازی فیزیکی است و یک واکنش شیمیایی حساب نمی‌شود.

ادامه مطلب: تقطیر چیست