تریبولوژی

تریبولوژی چیست

رای دهی:  / 7

Tribology.jpg

تریبولوژی (tribology) علم و مهندسی سطوح دارای حرکت نسبی است. تریبولوژی شامل مطالعه و کاربرد اصول اصطکاک (friction)، روان‌کاری (lubrication) و فرسودگی (wear) می‌شود.

ادامه مطلب: تریبولوژی چیست