مدل سازی

مدل‌سازی و شبیه‌سازی

رای دهی:  / 93

Modeling.jpg

از زمان ابداع کامپیوتر، مدل‌سازی (modeling) و شبیه‌سازی (simulation) بخش مهمی از محاسبات شدند.

ادامه مطلب: مدل‌سازی و شبیه‌سازی

مدل‌سازی جریان سیال در فلوئنت

رای دهی:  / 3

Air-Separator-Medeling.jpg

در این پروژه، جریان هوا درون محفظه یک جداکننده هوا (air separator) یا کلکتور غبار (air collector) شبیه‌سازی شده است. یک جداکننده هوا، ذرات غبار موجود در هوا و قطرات آب را از هوا جداسازی می‌کند. در شکل 1، نمای شماتیک دستگاه قابل مشاهده است.

ادامه مطلب: مدل‌سازی جریان سیال در فلوئنت