احتراق

دمای آدیاباتیک شعله

رای دهی:  / 13

Adiabatic-Flame-Temperature.jpg

در مطالعه احتراق (combustion) بر حسب چگونگی انجام فرآیند، دو نوع دمای آدیاباتیک شعله (adiabatic flame temperature) وجود دارد: فشار ثابت و حجم ثابت. دمای آدیاباتیک شعله توصیف‌کننده دمایی است که محصولات احتراق به صورت تئوری به آن می‌رسند، در صورتی که هیچ انرژی به محیط بیرون از دست نرود.

ادامه مطلب: دمای آدیاباتیک شعله