فرآیندهای شیمیایی

P&ID چیست

رای دهی:  / 27

PID.png

دیاگرام پایپینگ و ابزاردقیق (Piping and Instrumentation Diagram/Drawing) یا P&ID نموداری در صنعت فرآیند است که نشان‌دهنده پایپینگ جریان فرآیندی همراه با تجهیزات نصب شده و ابزار دقیق می‌باشد.

ادامه مطلب: P&ID چیست