×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

اندازه‌گیری سرعت

سرعت سنجی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سرعت سنجی=Velocimetry

سرعت‌سنجی تصویر ذره

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سرعت‌سنجی تصویر ذره=Particle image velocimetry

سرعت‌سنجی داپلر لیزری

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
سرعت‌سنجی داپلر لیزری=Laser Doppler velocimetry

سرعت‌سنجی ردیابی ذره

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
سرعت‌سنجی ردیابی ذره=Particle tracking velocimetry
logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با کنترل و ابزار دقیق