×

خطا

the Root category doesn't contain any sub categories, let rootid empty or set rootid to a correct value

دسته‌بندی رآکتورها

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

راکتورها براساس نوع واکنش انتخاب می شوند. بر اساس یک تقسیم بندی راکتورها به دو دسته به صورت زیر تقسیم می گردند:

1- مداوم مخزنی (Continuous) شکل مجهز به همزن و لوله ای شکل

2-غیر مداوم ((non-continuous 

بر اساس نوع دیگر تقسیم بندی راکتورها را به دو دسته زیر تقسیم می کنند.

1-واحدی (Stagewise) 

2-دیفرانسیلی(Differential) 

logo-samandehi

آگهی‌های مرتبط با تجهیزات ثابت